TEPCO Power Grid Inc.: ลงนามข้อตกลงในโครงการปรับปรุงการจัดการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของ Electricite Du Laos

Logo

โตเกียว–(บิสิเนสไวร์)–24 ก.ย. 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน TEPCO Power Grid, Inc. (ประธานและกรรมการผู้จัดการ: Yoshinori Kaneko) ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับสามบริษัท ได้แก่ Tokyo Electric Power Services Co., Ltd. (ประธาน: Yasuhiro Kubo) และ World Business Associates Co., Ltd. (ประธาน: Jun Sugiura) โดยลงนามในข้อตกลงกับ Japan International Cooperation Agency (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “JICA”) เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงการจัดการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของ Electricite du Laos

ในปี 2563 รัฐบาลลาวได้ตัดสินใจยุบแผนกส่งไฟฟ้าของ Electricite Du Laos (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “EDL”) และก่อตั้ง Electricite Du Laos Transmission Company, Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “EDL-T” ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการระบบส่งไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกประเทศลาว  โดยร่วมกับการก่อตั้ง EDL-T การขายแผนกส่งไฟฟ้าแรงสูง และการสร้างกลยุทธ์ของบริษัทและแผนธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่นี้ได้กลายเป็นประเด็นเร่งด่วน เนื่องจากมีการเจรจาสัญญาขายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน จัดการการส่งที่ฝากไว้ตามข้อตกลงการส่ง และเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจจัดจำหน่าย

นอกจากนี้ บริษัทยังต้องจัดการกับประเด็นต่างๆ เช่น การสร้างและดำเนินการตามแผนการจัดหาเงินทุน/การลงทุนเพื่อบริหารจัดการอุปทานภายในประเทศและการแลกเปลี่ยนพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเหมาะสมที่สุดภายในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ และการสร้างโครงสร้างเพื่อฝึกอบรม ทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นในการทำงานเหล่านี้ให้สำเร็จ

แต่ละบริษัทในกิจการร่วมค้าจะใช้จุดแข็งของตน เช่น การให้คำปรึกษาและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น ประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และประสบการณ์การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น เพื่อช่วย EDL เสริมสร้างโครงสร้างการจัดการและความสามารถเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เผชิญได้ด้วยตนเอง

TEPCO Group จะยังคงร่วมมือในฐานะ “ที่ปรึกษานโยบายด้านพลังงานของลาว” ของ JICA (2020~) และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ JICA “เพื่อการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าผ่านการอัพเกรดรหัสกริดและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบังคับใช้กฎหมาย” (2021~) ในขณะที่เรามีส่วนร่วม การพัฒนาภาคพลังงานของลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์: https://www.tepco.co.jp/en/hd/newsroom/press/archives/2021/20210922_02.html

สรุปโครงการปรับปรุงการจัดการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าของ Electricite du Laos

1. ระยะเวลา/อาณาเขตที่บังคับใช้

 • กันยายน 2564 ~ มีนาคม 2567 (เบื้องต้น)
 • ลาว

2. ผู้ทำสัญญา

 • JICA

3. วัตถุประสงค์

 • เสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานและการจัดการของ EDL โดยสร้างกลยุทธ์องค์กรที่เหมาะสมและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เสริมสร้างความสามารถในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการวางแผนจึงสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคพลังงานของลาว

4. รายละเอียดโครงการ

 • ให้การสนับสนุนการสร้างแผนการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
 • สนับสนุนการสร้างกลยุทธ์องค์กรและแผนที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการเสริมสร้างระบบการตรวจสอบภายใน กลไกการเปิดเผยข้อมูล และระบบการกำกับดูแล
 • สนับสนุนการทำแผนพัฒนาแผนก
 • สนับสนุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
 • สนับสนุนการสร้างแผนการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ฝึกอบรมผู้สอน
 • สนับสนุนสำหรับการสร้างแผนทางการเงินและอัตราค่าไฟฟ้า

อ่านเวอร์ชันที่มาบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210924005204/en/

ติดต่อสอบถามได้ที่:

Kazuki Hashi
Secretary and Risk Management Office (สำนักงานเลขานุการและบริหารความเสี่ยง), TEPCO Power Grid, Inc.
pgkouhou@tepco.co.jp / +81-3-6373-1111

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย